Начало » Продукти » Пожарогасителен прах КОБРА ABC-50

Пожарогасителен прах КОБРА ABC-50

Основни съставки,%: Моноамониев фосфат 40±2, Амониев сулфат: 64 ÷ 74

Цвят: жълт/син

Влага,%: <0,25

Насипна маса,g/cm3: 0,90±0,07

Ситов анализ, % /Изпитан съгл. Приложение В, метод 1/

Частици под 40 μm: 58 ± 8

Частици под 63 μm: 70 ± 8

Частици под 125 μm: 93 ± 5

Температурна устойчивост, 0°C    - 60° С ÷ 80°С

Съвместимост с пяна: Съвместим

Твърди частици: Няма

Гасителна ефективност: Много добра

Вписан в списъка на издадените удостоверения за съответствие на продукти за пожарогасене с рег. № 1983ге-09/09.06.2021 г. съгласно Наредба № 8121з-906 от 30.07.2015 г. (Изм. и доп. ДВ. Бр. 12 от 03.02.2023 г.)

Изпратете запитване